MBG - מגע מלא

סדרת מחקרים חברתיים

 
 
 
 
 


שלום, אנו מודים לך על השתתפותך במחקר זה.
 
תוצאות המחקר יעזרו לנו בהבנת מידע חשוב על החברה הישראלית.
 
כל המידע שתתנ/י במהלך מחקר זה הינו לצרכים אקדמיים בלבד ולא יעבור לאיש מלבד צוות המחקר. 

כל השאלות וההוראות במערכת זו מנוסחות בלשון זכר אך מיועדות לכל המינים
 
 לחצ/י על כפתור התחל לקבלת הוראות הפעלה.