MBG - אישור

סדרת מחקרים חברתיים

שלום רב,
הינך מוזמנ\ת להשתתף בניסוי למטרת מחקר העוסק בנושאים חברתיים ופוליטיים. ניסוי זה כולל היחשפות למסרים וירטואלים מפרטים מקבוצות שונות ושאלון קצר. משך הניסוי המשוער הינו לרוב לפחות 10 דקות ועד כמות הזמן שתתעניין ותבחר להמשיך. השתתפותך בניסוי היא על בסיס התנדבותי לחלוטין. השתתפותך חשובה לנו ואנו מעריכים את שיתוף-הפעולה ואת תשומת-הלב שלך במהלך הניסוי. אם בכל זמן תבקש\י להפסיק את השתתפותך בניסוי, סגור את הדפדפן. לא תהיה להפסקת הניסוי שום השפעה על כל אספקט בחייך וכמו כן אף אחד לא יוכל לדעת שהשתתפת בניסוי או שמשכת את השתתפותך.
 
סיכונים והטבות:
השתתפות בניסוי זה אינה כרוכה בשום סיכונים ידועים מראש. עם זאת, אנחנו מודעים לכך שניסוי שכרוך
בשאלות העוסקות בנושאים פוליטיים עלול להיות לא נעים לנבדקים מסוימים. במידה והנושאים
המועלים בניסוי או השאלות הנשאלות מעוררות בך מצוקה, עומדת לרשותך הפסיכולוגית הקלינית
המלווה את הפרוייקט להתייעצות.
 
אם מסיבה כלשהי אינך מרגיש\ה בנוח במהלך הניסוי, אנא סגור את הדפדפן. לא תיפגע\י מהפסקת
ההשתתפות. במילים אחרות, סירוב להשתתף או הפסקת ההשתתפות לפני תום הניסוי לא יפגע בך
בשום דרך שהיא. בנוסף לכך, זוהי זכותך המלאה לסרב להשיב על שאלות ספציפיות אשר גורמות לך
אי נוחות.
השתתפות במחקר זה עשויה לתרום לידע שלך על התהליך המחקרי וכן לסיפוק על כי תרמת
לתהליך זה באופן אישי. כמו כל פעילות התנדבותית, השתתפותך בניסוי היום תורמת לקהילה.
 
חשאיות:
המידע שתספק\י יהיה מזוהה לפי מספר סדרתי אקראי. כל חומרי הניסוי והנתונים שנאספו בו יהיו
מאוחסנים במחשבים מאובטחים או בארונות נעולים בתוך חדר מעבדה. רק לפרופ' הלפרין ולחברי
המעבדה תהיה גישה לנתונים אלה. הנתונים ישמרו, ללא כל מידע אישי מזהה, לתקופה של שבע שנים
מתום הניסוי. תוצאות הניסוי עשויות להיות מוצגות בכנסים ובכתבי-עת מדעיים. כאמור, פרטים מזהים ישמרו חשאיים. אנו נעשה כל שביכולתנו לשמור על חשאיות הנתונים שברשותנו, אך אין ביכולתנו להבטיח חשאיות מוחלטת. גופים כגון הוועדה לאתיקה במרכז הבינתחומי, שתפקידם לשמור על זכויות נבדקים, עשויים להביט בטופס הסכמה זה עליו את\ה חתומ\ה ובקבצים אחרים בהם מופיעים פרטיך האישיים. טופס הסכמה זה, הכולל את שמך וחתימתך, וכל מידע אחר הכולל את פרטיך האישיים, יאוחסנו בנפרד מכל מידע אחר שתספק לנו בניסוי. טופס הסכמה זה יושמד תוך שבע שנים לאחר פרסום תוצאות הניסוי.
 
שאלות:
בכל שאלה הקשורה לניסוי זה הינך מוזמן\ת ליצור קשר עם ד"ר עירן הלפרין  eran.halperin@idc.ac.il)). כמו כן, באפשרותך ליצור קשר עם שירה קודיש, מנהלת המעבדה kudishira@gmail.com)).
 
אישור:
  • הנני מאשר\ת שקראתי את טופס הסכמה זה והבנתי אותו. אני סבור\ה שהבנתי את מטרת המחקר ואת מה שאתבקש לעשות בו. ניתנה לי ההזדמנות לשאול שאלות והן נענו לשביעות רצוני.
  • אני מבינ\ה שבאפשרותי להפסיק את השתתפותי בניסוי זה בכל רגע ושזכותי לסרב לענות על שאלות.
  • אני מבינ\ה ששמי לא יהיה מקושר למידע שאספק במסגרת השתתפותי ושהשתתפותי היא אנונימית וחשאית.
  • אני נותנ\ת בזאת את הסכמתי להשתתף מרצון בניסוי זה.