MBG - האם אתה חושב שישראלים אטומים לסבל שלך?

סדרת מחקרים חברתיים

האם הישראלים אטומים לסבל שלך?

נכון. לא רק אטומים לסבל שלי, בכלל רוב הישראלים לא מכירים אותי. ולאורך כל הזמן לימדו אותם לא להכיר אותי, ולימדו אותם חשוב לאורך כל הזמן בשביל המערכת, חשוב להם מאוד היה ששני העמים לא יכירו. פשוט ליצור מעבר לכל המחסומים הפיזיים והגדרות, מחסום פסיכולוגי בין שני העמים. שלא יכירו, ובכלל, לא רק אטימות לסבל, בכלל לא להכיר.