MBG - האם אתה מבין מדוע ישראל עצרה אותך?

סדרת מחקרים חברתיים

האם אתה מבין מדוע ישראל עצרה אותך?

להבין? זה, זה שאלה קשה. ושבשני המישורים אני יכול... כלומר, להבין את המדיניות הכללית שהביאה לזה, להבין מה קורה, זה דבר... זו מדיניות שבסך הכל בסופו של דבר אני מאמין שכולנו מנהלים מלחמה?, מנהלים לנו את החיים. להבין את האנשים שמבצעים את המדיניות הזאת, להבין את הפחדים, לנסות להבין את הפחדים של האנשים הפשוטים שמבצעים את המדיניות זה דבר שאפשר להבין.