MBG - האם אתה מגנה את האלימות הפלסטינית?

סדרת מחקרים חברתיים

אין לך ביקורת כלפי האלימות הפלסטינית?


"אני יש לי ביקורת מאוד קשה למשל על האינתיפאדה השנייה ועל הדרך בה המאבק, כאילו, שלנו הגיע. אני לדעתי, ישנם דברים שכמה שהכיבוש נותן לנו תירוצים וכמה שהכיבוש נותן לנו הצדקות, אנחנו לא צריכים לפגוע באנושיות שלנו ולא צריכים לאפשר שילדים קטנים ימותו בבתי ספר או בבתי קפה. לדעתי, זו... וכל האכזריות של הכיבוש וכל מעשי הכיבוש לא מצדיקים שאנחנו נוותר על האנושיות שלנו ונאפשר שהמאבק יגיע למצב כזה".