MBG - האם אתה מוכן להכיר בישראל כמדינה יהודית?

סדרת מחקרים חברתיים

האם אתה מוכן להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית?

"עכשיו העניין של המדינה היהודית והפרשנות של המדינה היהודית, ברור שכל זה, זה איזה מהלך שהוא לא... לא מהלך של כוונות טובות, או מהלך של... למה בכלל... אני לא חושב כפלסטיני שהשאלה הזאת צריך לשאול אותי, צריכה להיות מופנית אליי. מדינה יהודית או לא מדינה יהודית. כל מדינה יכול לקבוע לעצמה את האופי שלה בלי שום קשר. השאלה שהיא מופנית אליי, כפלסטיני להכיר במדינה יהודית, פה טמון משהו. כלומר יש פה, טמון משהו, פגיעה בזכויותיהם של פלסטינים אחרים שחיים בישראל, או ערבים אחרים, או לא יהודים אחרים שחיים בישראל. כאילו רק המדינה היחידה שהיום מתבקשת... מבקשת לקבוע אופי דתי או... זה מדינת ישאל. לא מדינה אחרונה בזה. רק באמת המדינה שרוצה לקבוע אופי דתי כזה, זה רק מה שנשאר זה ישראל ואיראן בכל האזור..."