MBG - האם הפלסטינים רוצים שלום?

סדרת מחקרים חברתיים

האם אתה מייצג את האוכלוסייה הפלסטינית? האם הפלסטינים רוצים שלום?

אני חושב שאני מייצג את הרוב הפלסטיני. תראה האמת, רצון לשני העמים יש. שני העמים רוצים שלום. שני העמים מתים לשלום. כל בן אדם טבעי, נורמלי לא רוצה לשלוח את הילד שלו למות. אבל מי שמנהל אותנו זה לא אנחנו. בוא תראה, יש לך פה, אם תצא לשטח, ותראה את המוצב של ההתנחלויות, אתה פשוט תגיד, תבין את הסוד, תבין איפה זה טמון. פשוט אנשים מנהיגים את המדינה, הם מחליטים עבור המדינה. היום המדינה היא מדינת מתנחלים. אנשים שכל מה שמעניין אותם עוד פיסת שטח. באת, עברת, ראית את כל האזור הזה. אפרת, כל האזורים האלה, כל השטחים האלה הם שטחים של כפר שנקרא אלח'אדר. היום אלח'אדר אין להם מים. אתה מבין? אין להם ענבים, הם יעני הוציאו ענבים לכל העולם. אין להם, מה נשאר זה ליד הבית, מה שליד הבית. והפלסטיני מדבר על שלום ושומע אותם מדברים על שלום, ובשטח הוא רואה נישול אדמות, יום יום לוקחים שטח. בוא תראה תג מחיר מה עושים כל יום. מתנחלים רגילים שהם לא תג מחיר איך הם משתוללים בשטח, מה הם עושים. הפלסטינים רואים, מדברים על שלום, ורואים את מה שקורה בשטח, מבינים את האבסורד. זה לא נכון, זה לא נכון. היום יש אידיאולוגיות, פשוט אנשים חיים בחושך. כל מה שמעניין אותם זה עוד שליטה ועוד כוח ועוד שטח. בוא תראה, הנה התנחלות פה, והתנחלות פה והתנחלות פה. יש להם אידיאולוגיה ברורה – להוציא את הפלסטינים. הם מתייחסים אלינו כאילו אנחנו מתנחלים. קוראים לנו מתנחלים, להוציא את הפלסטינים מפה. כי הם תקועים עם אלוהים שלהם, לא יודע איפה.