MBG - האם יכול להיות הסכם עם ההתנחלויות?

סדרת מחקרים חברתיים

האם יש פתרון עם שמירת ההתנחלויות?

השאלה של ההתנחלויות לדעתי אין אפשרות, אין... כאילו דיברו על שמירה על גושי התנחלויות. אני לא... אני חושב אישית שפתרון של שתי מדינות לא ניתן לממש, ליישם, כל עוד המצב בהתנחלויות הוא כזה. כי לא ניתן ליצור מדינה בלתי רצף טריטוריאלי. וכל עוד המצב הוא כזה לא ניתן ליצור רצף טריטוריאלי, לכן לא ניתן... לכן צריך לפתור את בעיית ההתנחלויות. להכניס, לכנס, להכניס את כל המדינה לגוש, לשני גושים, אבל לא ניתן יהיה לקיים מדינה אם... אנחנו אזרחים פלסטינים עוד לפני קום המדינה ויהודים חיו עם מוסלמים והיה להם חיים לאורך כל ההיסטוריה, היה להם חיים וכל ההיסטוריה מוכיחה שזה ניתן, אבל יהודי לא יכול לחיות עם פלסטיני על תקן מתנחל.