MBG - האם יש גורמים פלסטינים שינצלו לרעה הקלות ישראליות כדי לבצע פיגועים?

סדרת מחקרים חברתיים

האם יש גורמים פלסטינים שינצלו לרעה הקלות ישראליות כדי לבצע פיגועים?


אוקיי, טוב, אנחנו נחזור באמת לשאלה של הגדר והגדר הביטחונית והגדר הפוליטית. ואני יכול להגיד לך עכשיו שכל יום, היום, ובמשך כל הימים שעברו ושיהיו, כל יום נכנסים לישראל אלפי פועלים פלסטינים שלא כחוק. כל יום! בן אדם שמחליט שהוא רוצה ללכת לעבוד ולהתפרנס נכנס לישראל שלא כחוק. אז תאר לעצמך שבן אדם שרוצה להיכנס לבצע פיגוע או לפגע או... כאילו יש לו רצון אידיאולוגי, לא רצון של פרנסה... להיכנס ולפגע. מישהו יכול למנוע ממנו? המצב מאפשר. היו פיגועים והופסקו הפיגועים כי... תקופה... כי הפלסטינים הגיעו למסקנה שהפיגועים האלה לא באים לטובתם, ולא רוצים להמשיך איתם. ולא הגדר מנעה את הפיגועים ולא כלום.
עכשיו אתה יכול להיכנס לראות, כל אזור בית ג'אלא, בית לחם, כל מקום אתה יכול להיכנס לישראל אם יש לך רצון לפגע, אתה יכול לפגע. עובדה שיש אנשים שרוצים להתפרנס, נכנסים, מתפרנסים, עובדים וחוזרים יום יום, נכנסים ויוצאים. אז מי שרוצה לפגע – רוצה. אין את הרצון הזה פשוט, לא העניין של ההקלות. הקלות זה עניין... ההקלות ו... מקשים או מקלים רק כעניין פוליטי משתמשים בזה ולא כעניין ביטחוני.