MBG - האם יש פתרון לסכסוך?

סדרת מחקרים חברתיים

האם יש פתרון לסכסוך?

"אני בטוח שיש פתרון לסכסוך. אני מאמין שמה שחסר לנו זה רצון לפתור את הסכסוך. אני מאמין בפתרון של שתי מדינות, אבל אני גם מאמין בפתרון של מדינה אחת לכל אזרחיה. אבל לפחות להתחלה, אני חושב שיש להיפרד. להיפרד ולהתחיל בתהליך של פיוס, שהוא בסופו של דבר יביא לפירוק כל המטענים שאנחנו נושאים איתנו במשך כל שנות הסכסוך".