MBG - האם ניתן לבנות פה משהו ביחד?

סדרת מחקרים חברתיים

 
האם ניתן לבנות פה משהו כלכלי ביחד?

"בוודאי. אני חושב שאפשר לבנות פה משהו כלכלי ביחד, שבכלל יהיה שונה מכל העולם ויוצר משהו יצירתי, פשוט. כי פה שני העמים שחיו, שני העמים שחכמים במיוחד, באמת יכולים ליצור משהו. מופת"