MBG - יש לך חברים יהודים?

סדרת מחקרים חברתיים

יש לך חברים יהודים?
​​
כן. קודם כל יש לי חברים מהעבודה, יש לי חברים ישראלים המוגדרים שמאלנים, שאני מכיר מהעבודה שלי עכשיו. יש לי חברים ישראלים עוד לפני שאני מכיר מהעבודה של...  מהחיים ביום יום, שהם חברים ימניים אפילו. ואני חי עם אלה וחבר של אלה וגם חבר של אלה. לפעמים אני פחות מדבר על פוליטיקה או מדבר על החיים, אבל בכלל כקשרים אנושיים יש לי ויש לי יחסי חברים וחברים טובים.