MBG - למה לישראלים לסמוך על פלסטינים?

סדרת מחקרים חברתיים

למה אתה חושב שאנחנו יכולים לבטוח בכם כשאתם נוהגים כלפינו באלימות?

"קודם כל אני לא חושב שזאת השאלה. אני קודם כל... אני לא חושב שאתה צריך לבטוח בי או אני צריך לבטוח בך. אתה צריך לתת לי זכויות, את הזכויות שלי ו... כאילו זה דבר... אתה לא... אתה תיתן לי את המדינה לי ותיקח את הגבולות שלך ותבטח בעצמך. תבנה את הכוח שלך לא על חשבוני. ואני לא צריך לבטוח בך ואתה לא צריך לבטוח בי. היחסים, יחסי אמון ניתן לבסס על פי רצון, ואם יש רצון לבנות יחסי אמון מולי. אבל אתה לא צריך לתלות את הביטחון שלך בי, כדי לבטוח בי".