MBG - למה לנו לוותר? הרי ניצחנו!

סדרת מחקרים חברתיים

למה שנעזוב את השטח שהשגנו אחרי שניצחנו?

אז לא טוב שאתה רוצה לקבוע, שאתה רוצה כל החיים שלך לשלוט בכוח באנשים אחרים, בעם אחר, פשוט. למה? כי או שאתה רוצה כל החיים שלך מלחמה, לשלוט בעם אחר או שאתה רוצה לחיות את החיים שלך. כאילו הגעת וקבעת את המדינה שלך? עד עכשיו אתה יודע, בחוקה של מדינת ישראל אין גבולות עד עכשיו. בעצם עדיין לא קבעה את המדינה. אוקיי, ניצחת, כבשת וזה כבר שלך. אז מה זה "שלך"? עוד לא אמרת מה זה שלך.