MBG - למה מגיעות זכויות לעם הפלסטיני? הרי אין דבר כזה!

סדרת מחקרים חברתיים

למה מגיעות זכויות לעם הפלסטיני? הרי אין דבר כזה!

"בוא תגיד, לא יודע מה, נפל מהשמיים העם הפלסטיני, באמת. לא בא משום מקום העם הפלסטיני. היגיון פשוט – נפל מהשמיים. קמנו, מצאנו עם פלסטיני! מה נעשה איתו? קמנו, מצאנו עם ישראלי. מה, מיליונים של אנשים. מה נעשה איתם? נשמיד אותם או לנסות לחיות? כי להחלטה... כשההחלטה שאני מחליט וכשאני חשבתי ושיניתי את דרכי, אחד הדברים שגרמו לי לשנות את דרכי
שאני הפכתי לאבא לילדים. וההחלטה שאני מקבל היא החלטה שתשפיע עליהם ועל ילדיהם. אז באמת, או שנחיה תחת אמונה שלעם הישראלי אין זכות לחיות ואז נגזור על ילדינו ועל הדורות הבאים לחיות במלחמה הזאת, לשכנע את כל העולם ולמות למען לשכנע שאין לך זכות לחיות ואתה תמשיך לשרוף את הילדים שלך למען ... אין לי זכות לחיות, וכך נחיה!"