MBG - מגע טקסט

סדרת מחקרים חברתיים


שלום, אנו מודים לך על השתתפותך מחקר זה. 

תוצאות מחקר זה יעזרו לנו בהבנת מידע חשוב על החברה הישראלית. 

כל המידע שתתנ/י במהלך מחקר זה הינו לצרכים אקדמיים בלבד ולא יעבור לאיש מלבד צוות המחקר. 


במהלך הדקות הקרובות תיפגש/י עם אחמד אל ג'עפרי.

אחמד הוא פלסטיני יליד מחנה הפליטים דהיישה ותושב בית לחם. בעבר ישב בכלא הישראלי והיום הוא פעיל במספר ארגונים משותפים לישראלים ופלסטינים שנועדו לקדם את תהליך השלום.

במהלך המפגש תוכל/י לשאול את אחמד שאלות המעניינות אותך מתוך השאלות המוצעות לך, ולקבל עליהם מענה.
את השאלות תוכל/י לבחור מהשאלות המופיעות מתחת לטקסט או מתוך עמוד בחירת השאלות, אליו תוכל/י לעבור על ידי לחיצה על כפתור רשימת כל השאלות האפשריות.

המפגש בנוי מארבעה חלקים, כאשר בכל חלק תוכל/י לשאול כמה שאלות שתרצה/י, כמה פעמים שתרצה/י. לאחר שסיימת לשאול את השאלות המעניינות אותך בכל חלק לחצ/י על כפתור סיימתי ותמשיכ/י לחלקו הבא של המפגש.
 
חשוב! בכל חלק תצטרכ/י לבחור לפחות שאלה אחת על מנת לעבור לחלק הבא של המפגש!

לאחר סיום כל החלקים תוכל/י לחזור ולבחור שאלות נוספות מהחלקים הקודמים.
אורך המפגש תלוי בכמות השאלות שתבחר/י.
בסיום המפגש תישאל/י מספר שאלות על דבריו של אחמד ועל חוויותיך ממפגש זה.

כל השאלות וההוראות במערכת זו מנוסחות בלשון זכר אך מיועדות לכל המינים.

עכשיו, לאחר שתתרווח/י בכיסא, תכינ/י לעצמך שתייה חמה או קרה ותרגיש/י מוכנ/ה – לחצ/י על כפתור התחל.