MBG - מה אתה אומר לפלסטינים המתנגדים לפיוס?

סדרת מחקרים חברתיים

מה אתה אומר לפלסטינים המתנגדים לפיוס? 

"אחרי כל הסכסוך הזה וכל השנים האלה של הסכסוך, כפלסטיני אני חושב היום, כאשר אני חושב על סיום הסכסוך הזה וחושב על העם שמולי, אני יכול לטעון שהעם הזה והמדינה הזאת נוצרה דרך קונספירציה בינלאומית, ומדינת ישראל נוצרה דרך שיתוף פעולה קולוניאליסטי בין בריטניה לבין לא יודע מי, אבל בסופו של דבר כתוצאה של כל הדברים האלה נוצר עם. התוצר הוא עם ישראלי, בין אם אני מכיר בלאומיות היהודית ובהפיכת הדת היהודית ללאום ... ובין אם לא, כל הסיפורים האלה עכשיו לא מעניינים מול התוצר הסופי. התוצר הסופי יש לך עם, שנקרא עם ישראל. אין אני גם כ... גם אם הוא בא כתוצאה ממזימה ומקונספירציה בינלאומית, לא ניתן לבטל את הזכויות. בסופו של דבר אתה יכול להכיר בדת, ביהדות כדת, ולא בתרבות ולא בכלום, וכל הדיונים האלה הרי מתגמדים. בסופו של דבר יש לך עם ישראלי. לא משנה מאיפה בא, נפל משמיים, תוצאה ממזימה, תוצאה מ... אין לבטל את הזכויות שלו לחיות ולהתקיים. לכן, אני חושב שהשאלה פה, שאלה של חיים או אדמה – מוותרים על אדמה לטובת ששני העמים יחיו ביחד. העם הפלסטיני בא בוויתור היסטורי וויתר על החלק הזה שבו נמצאת מדינת ישראל, ובפשרה היסטורית מוכן לקבל את מדינת ישראל כמדינה לצדו, כי זהו. או שאחרת יגזור על עצמו לחיות ולגזור על כל הדורות שלו הבאים לחיות במלחמה. אז אם האופציה הזאת כן להכיר בזכות של עם ישראל להיות במדינה שלו, ורק שיכיר בזכות שלנו לחיות במדינה שלנו. בלי שום קשר לדיון ההיסטורי".