MBG - מה אתה חושב על סוגיית הפליטים?

סדרת מחקרים חברתיים

מה דעתך על סוגיית הפליטים?

"תראה, אני בעיקר... סוגיית הפליטים בכלל, אני חושב שהיא סוגיה בעיקר של ההנהגה הישראלית משתמשת במשך כל הזמן בסוגיה הזאת כדי רק להפחיד ולהעמיק את הסכסוך ולהראות שפתרון הסכסוך בלתי אפשרי. אני חושב שסוגיית הפליטים היא סוגיה שניתן לפתור אותה ואני חושב שהמנהיגים הגיעו לפתרון, ואני חושב שיש כמה סוגיות לפתרון שהוצעו בסוגיית הפליטים שהן לא בהכרח זכות השיבה או זכות שיבה חלקית סימבולית, אבל אני לא חושב שסוגיית הפליטים היא הסוגיה המעכבת את פתרון הסכסוך... למשל מה שהוצע בז'נבה, ואני חושב שלא רק מה שהוצע בז'נבה, כמה פתרונות ואפשרויות לפתרון סוגיית הפליטים. קודם כל חזרה סימבולית של פליטים, שנית כל פיצוי של כל הפליטים, חזרה של הפליטים שנמצאים בחו"ל לאזור, לשטח הרשות הפלסטינית. שוב, אני לא חושב שהסוגיה הזאת מסבכת את פתרון הסכסוך או מעכבת אותו. ברגע שיש רצון להיכנס לסוגיה הזאת, לפרק אותה, לפתור אותה...

אנחנו, המקור שלנו בכפר שנקרא דיר רפאת, באזור בית שמש, וקרוב לקיבוץ צרעה... ההורים שלי נולדו שם ויצאו משם, ואני באופן אישי חושב שיש לי זכות, אני חושב שיש לי זכות לפיצוי, אני חושב שיש לי זכות להכרה בעוול שנעשה עליי, בעוול ההיסטורי שנעשה לי ולמשפחתי. אני חושב שיש לי זכות לדברים כאלה ואני חושב שזכות... הסיפור של הפליטים לא רק בזכות השיבה, אלא בהרבה זכויות מסביב לזכות השיבה. עיקר הזכויות האלה, הבסיס והצעד הראשון לזכויות האלה היא הכרת... הכרתה של מדינת ישראל לפחות בעוול ההיסטורי שנעשה, כצעד ראשון".