MBG - מה אתה עושה היום לפרנסתך?

סדרת מחקרים חברתיים

מה אתה עושה היום לפרנסתך?

היום אני העבודה שלי בעיקר תרגום השפה העברית. מאותו מקום אני מתרגם לכמה ארגונים, בעיקר ארגונים משותפים שעוסקים בענייני הסכסוך, גם ברשות וגם בישראל.