MBG - מה שמות הילדים שלך?

סדרת מחקרים חברתיים

מה שמות הילדים שלך?

אז השמות ככה: באסמה הגדולה, עסיל – ילדות אלה... ילדה באסמה, ילדה עסיל, ילדה פאטמה, ומחמוד... הבת הגדולה שלי סיימה תואר ראשון, השנייה לקראת סיום תואר ראשון, השלישית בשנה שנייה גם לתואר ראשון, והילדים הקטנים גם לומדים בבתי ספר. עשיתי כמה הישגים בכל זאת.