MBG - האם כל הפלסטינים רוצים שלום?

סדרת מחקרים חברתיים

האם כל האוכלוסייה הפלסטינית רוצה שלום?

תראה, כמו בכל חברה, החברה הפלסטינית אין בה משהו שהוא שייך רק לחברה הפלסטינית. כמו שבחברה הישראלית יש כאלה שמתנגדים לשלום ויש כאלה שלא רוצים לחיות עם הערבים, ויש כאלה שהם מחכים לגאולה, ויש כאלה שאין להם את האמון. גם לחברה הפלסטינית. אבל ברגע שיש מדינה, אפילו החברה הפלסטינית אומרת כשיש לנו מדינה אנחנו נשלוט בכל הפלגים שלנו. ישראל המדינה החזקה במזרח התיכון, אין לה כוח... אין לה יכולת לשלוט בתג מחיר, אז תאר לעצמך. תראה, זה בפועל קורה היום. מדינת ישראל על השב"כ שלה ועל המוסד שלה וזה. פלסטיני זורק אבן, תוך 24 שעות גם אם אבן לא פגעה באף אחד מביאים אותו. תראה תג מחיר, עצרו 15 פעילים בכוסרה, הביאו אותם, אמרו להם "הנה, עצרו אותם". אחרי כמה שעות אמרו הצבא שמתוך השבעה שנעצרו ארבעה ברחו מהג'יפ. כאילו, מה זה השטויות האלה?