MBG - פתרון

סדרת מחקרים חברתיים

בעמודים הקרובים תוכל/י לשאול את אחמד מספר שאלות העוסקות במחשבותיו על פתרון אפשרי לסכסוך.

תוכל/י לבחור לשאול שאלה אחת או יותר (עליך לשאול לפחות שאלה אחת), ותוכל/י לשאול אותה שאלה מספר פעמים.

כאשר תרצה/י לעבור לחלק הבא במפגש לחצ/י על לחצן -
סיימתי!

על מנת להתחיל בחר/י שאלה מהשאלות המופיעות למטה. 
מה תרצה לשאול?