MBG - תמונה להמחשה של הכנסת קוד

סדרת מחקרים חברתיים

תמונות להמחשה של מיקום הכנסת הקוד 

כדי שלמשיבים שלכם יהיה ברור איפה שמים את הקוד שלכם. 
ניתן להוריד ולצרף לכיתוב - "תמונה להמחשה למיקום הכנסת הקוד (השאלה הראשונה בשאלון).